De Gouden Handdruk Expert

 

juridisch advies

ontslagbriefOntslagbrief

 

Voorbeeld ontslagbrief van de werknemer:                                          download dit voorbeeld

(Vul bovenaan het adres van uw werkgever in, daaronder uw eigen adres en daaronder plaats en datum.)

Geachte heer/ mevrouw,

Hierbij bied ik u mijn ontslag aan. Ik ben toe aan een nieuwe uitdaging zeg daarom mijn arbeidsovereenkomst, met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn van 1 maand (afhankelijk van hetgeen in wet of contract hierover is bepaald, het kan bijvoorbeeld ook 2 of 3 maanden zijn), op per 01-10-2012 (vul juiste datum in). Indien u een gesprek wilt over mijn ontslag dan is dit uiteraard mogelijk.

Ik heb de afgelopen jaren altijd met veel plezier bij u gewerkt.

In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd verblijft,

Met vriendelijke groet,

 

............................. (uw naam met handtekening)

 

Voorbeeld ontslagbrief van de werkgever:                                           download dit voorbeeld

Een werknemer ontslaan kan uiteraard niet zomaar. Verschillende soorten ontslag, zoals ontslag op staande voet, ontslag met wederzijdse overeenstemming, beëindiging van een dienstverband, stage of proeftijd, of het niet verlengen van een contract voor bepaalde tijd, vereisen een daartoe bestemde wijze van opzegging. Iedere situatie vereist een ander soort brief.

Van belang is dat de juiste opzegtermijn wordt gehanteerd, en dat de brief daadwerkelijk wordt ontvangen door de betreffende werknemer. Ook dienen de (dringende of bedrijfseconomische) redenen in de ontslagbrief te worden vermeld. Laat u dus goed informeren over de mogelijkheden en vereisten, en verstuur ontslagbrieven per aangetekende post.

1. beëindiging arbeidsovereenkomst met relevante opzegtermijn wegens niet goed functioneren:  

aan: .......... 

van: .......... 

plaats en datum: ........... 

Geachte heer / mevrouw, 

Hierbij beëindigen wij uw arbeidscontract. Zoals wij in ons gesprek dd. 01-10-2012 (vul correcte datum in) hebben aangegeven, zijn wij van mening dat u uw functie onvoldoende vervult. Gelet op de wettelijke alsmede contractuele opzegtermijn, en rekening houdende met uw op dit moment openstaande verlofdagen, zal uw laatste werkdag plaatshebben op 12-11-2012 (vul correcte datum in). 

Wij wensen u veel succes met uw verdere carrière. Indien u vragen heeft over deze beëindiging dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met (vul naam in).  

In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd verblijft, 

Hoogachtend,

.................. (naam werkgever met handtekening)

 

2. ontslag op staande voet: 

Geachte heer / mevrouw, 

Hierbij bevestigen wij uw ontslag op staande voet. Uw arbeidsovereenkomst is met onmiddellijke beëindigd op grond van dringende reden ex art. 7:678 BW. De dringende reden is: agressie op de werkvloer jegens collega's, het niet opvolgen van instructies en opdrachten van direct leidinggevende, alsmede diefstal van eigendommen van het bedrijf, waarvan camerabeelden bestaan. 

Dit schrijven geschiedt onder voorbehoud van alle rechten en weren. 

In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd verblijft,  

De Directie

 

3. geen verlenging contract / geen vast contract na contract voor bepaalde tijd zoals jaarcontract: 

Geachte heer / mevrouw, 

Hierbij delen wij u mee dat uw contract niet wordt verlengd. Zoals wij in ons gesprek dd. 01-10-2012 (vul correcte datum in) hebben aangegeven, zijn wij van mening dat u tekortschiet in uw functievervulling. Gelet op de in dit geval geldende wettelijke bepalingen, en rekening houdende met uw op dit moment openstaande verlofdagen, zal uw laatste werkdag plaatshebben op 12-11-2012 (vul correcte datum in). 

Wij wensen u succes met uw verdere carrière. Indien u vragen heeft over deze brief dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met (vul naam in). 

In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd verblijft, 

Met vriendelijke groet,

 

.................. (naam werkgever met handtekening)

 

 

Waarom een juridisch adviseur?

In een groot aantal juridische procedures, en bij het opstellen van contracten en algemene voorwaarden is het inschakelen van een advocaat niet verplicht of nodig. U mag alle juridische procedures bij de kantonrechter (arbeidsrecht, sociaal recht, huurrecht, bestuursrecht *onbeperkt, dus ook boven € 25.000*, maar ook consumentenzaken (tot € 40.000), (letsel)schadezaken en geldvorderingen (tot € 25.000) zelf voeren. Een juridisch adviseur kan u daarbij helpen of namens u optreden. De tarieven zijn voordeliger dan het inschakelen van een advocaat. Indien nodig of gewenst kan DeGoudenHanddrukExpert.nl u doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat met ervaring bij u in de buurt.

DeGoudenHanddrukExpert.nl heeft ruime ervaring in en kennis van de verschillende procedures, belangenbehartiging, de wetgeving, de rechtspraak en de rechten en plichten van de verschillende partijen (burgers onderling, instanties/bedrijven, overheden en werkgevers).

Laat u bij het opstellen van een ontslagbrief adviseren en bijstaan door een gespecialiseerd jurist arbeidsrecht!

Neem vrijblijvend contact met ons op.

--

juridisch nieuws en juridische actualiteiten: