De Gouden Handdruk Expert

 

juridisch advies

plan van aanpakPlan van Aanpak

 

1. Plan van aanpak bij langdurige ziekte.

Re-integratie bij langdurige ziekte c.q. langdurig verzuim is in het belang van zowel de werkgever als de werknemer. Indien de werkgever, de werknemer en de arbodienst of bedrijfsarts van mening zijn dat de zieke werknemer weer aan de slag kan, dient uiterlijk in de 8e week na ziekmelding bij de arbodienst of bedrijfsarts een zgn. plan van aanpak te worden gerealiseerd. In dit plan van aanpak staan afspraken tussen werkgever en werknemer om re-integratie op de werkvloer zo spoedig en verantwoord mogelijk te bewerkstelligen. In het plan staat verder wat de werknemer nog wel kan en wat hij niet meer kan, de vooruitzichten, en wat het doel is van het plan van aanpak: gehele of partiële re-integratie. Ook omvat het plan overlegdata en een duidelijke planning van de verschillende activiteiten ter bevordering van re-integratie zoals coaching en aanpassingen op de werkvloer. Het opstellen van een plan van aanpak behoort tot de verplichte re-integratie inspanningen van de werkgever.

De bedrijfsarts op zijn beurt maakt een probleemanalyse. Een en ander wordt bijgehouden in het re-integratiedossier. Tenslotte maakt de werkgever een re-integratieverslag. Dit is, na de probleemanalyse, het plan van aanpak en het re-integratiedossier de vierde stap in het langdurig verzuim traject. Bij langdurige ziekte is de werkgever in beginsel verplicht tot 2 jaar loondoorbetaling. Zie hier het belang van een spoedige re-integratie. Na anderhalf jaar ziekte dient door de werknemer een WIA of IVA uitkering (afhankelijk van het percentage dat de werknemer kan verdienen van zijn oude loon) te worden aangevraagd bij het UWV.

2. Plan van aanpak algemene arbeidsrisico's.

Op grond van de Arbowet dient iedere werkgever een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te doen. Hierin worden de specifieke arbeidsrisico's van het bedrijf inzichtelijk geinventariseerd. Aan de hand hiervan wordt een plan van aanpak gemaakt waarin maatregelen worden voorgesteld om de gesignaleerde risico's aan te pakken. Ook worden hierin de kosten en de wenselijkheid van deze maatregelen beschreven. Dit plan van aanpak dient te worden onderscheiden van het plan van aanpak bij langdurige ziekte. Daarnaast dient een Plan van Aanpak te worden onderscheiden van het Sociaal Plan.

 

Waarom een juridisch adviseur?

In een groot aantal juridische procedures, en bij het opstellen van contracten en algemene voorwaarden is het inschakelen van een advocaat niet verplicht of nodig. U mag alle juridische procedures bij de kantonrechter (arbeidsrecht, sociaal recht, huurrecht, bestuursrecht *onbeperkt, dus ook boven € 25.000*, maar ook consumentenzaken (tot € 40.000), (letsel)schadezaken en geldvorderingen (tot € 25.000) zelf voeren. Een juridisch adviseur kan u daarbij helpen of namens u optreden. De tarieven zijn voordeliger dan het inschakelen van een advocaat. Indien nodig of gewenst kan DeGoudenHanddrukExpert.nl u doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat met ervaring bij u in de buurt.

DeGoudenHanddrukExpert.nl heeft ruime ervaring in en kennis van de verschillende procedures, belangenbehartiging, de wetgeving, de rechtspraak en de rechten en plichten van de verschillende partijen (burgers onderling, instanties/bedrijven, overheden en werkgevers).

Laat u bij het opstellen van een plan van aanpak adviseren en bijstaan door een gespecialiseerd jurist arbeidsrecht!

Neem vrijblijvend contact met ons op.

--

juridisch nieuws en juridische actualiteiten: